Přihláška na Ždírecký Triangl 2019

Online přihlášení od 15.4.2019 do 16.6. 2019 do 20:00 hod.
POZOR!!! Přihlášený bude zaregistrován teprve po zaplacení startovného. Údaje k platbě obdržíte v e-mailu po odeslání této přihlášky. Zaplacené startovné se nevrací, je možné ho pouze převést na jinou osobu.

Povinná pole jsou označena (*).

Příjmení (*)

Jméno (*)

E-mail (*)

Telefon

Ročník narození (*)

Obec - místo bydliště (*)

Klub za který startujete

POZOR!!! Přihlášený bude zaregistrován teprve po zaplacení startovného.
Účastník narozen v roce 2004 a mladší platí 100 Kč (4 €). Ostatní platí 200 Kč (8 €).
V ceně startovného je jídlo při slavnostním vyhlášení výsledků.

Prohlašuji:
- že jsem se seznámil(a) se skutečností, že akce probíhá za normálního silničního provozu a je nutné dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
- že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by v této účasti bránila a akce se účastním na vlastní nebezpečí.
- že jsem si vědom(a) toho, že jedu na vlastní nebezpečí, jsem povinen(na) používat ochrannou přilbu a v noci předepsané osvětlení.
- že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po akci.

Souhlasím (*)


Výslovně souhlasím s tím, že Klub přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou

1. zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků a evidence výsledků na akci Ždírecký Triangl 2019 včetně fotografií pořízených během akce a evidence statistiky Ždíreckého Trianglu, tj. souhlasím s ukládáním shora vyplněných údajů na nosiče dat a webové stránky, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a to až do odvolání písemnou formou
2. vyplněných údajů může být užito pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (*)


Poznámka

Spočítejte (*)

Přihlášení účastníci

Startovní listina s uvedením startovního čísla a údaji o zaplacení. Startovní listina